ارزیابی پدیده های رویداده میان سالهای 1278 تا 1367 خورشیدی(1900 تا 1988 میلادی) در گوی زمین (بجز آمریکای شمالی) نشان می دهد که در این 9 دهه، نزدیک به 339 میلیون سیلزده با 36 میلیون بی خانمان، 26 میلیون زمینلرزه زده،‌ با شمار همانندی به توفان سخت و تند باد دچار شده و 3.5 میلیون دستخوش گردبادهای ویرانگر شده و 1.2 میلیون بی خانمان گشتند. از سال 1349 تا 1360 خورشیدی(1970 تا 1981 میلادی) سیلاب های سهمگین پی در پی،‌یک سوم ویرانی ها و تلفات و آسیب های رویداده در اثر پدیده های خطر آفرین گیتیانه ی این سده را ویژه خود ساخته اند. توفان های سهمگین جایگاه دوم را به خود داده و یک چهارم جمع آسیب ها را ببار آورده اند.

 

منبع: بخشی از پیش درآمد کتاب " نخستین کاتالوگ زلزله و پدیده های طبیعی ایران زمین" از استاد بزرگ زلزله شناسی نوین ایران - پروفسور مانوئل بربریان