جالب است

سالهاست گفته می شود زمین لرزه بزرگی در تهران خواهد آمد و کسی توجه نکرده بود.

یکی می گوید فلان کس خواب دیده

دیگری می گوید فساد زیاد شده و هزاران دلیل دیگر برای رخداد زلزله تهران آورده می شود.  حدود ٣٣ سال از گزارش مربوط به گروه محققین زمین شناسی در مورد ممنوعیت ساخت و ساز در تهران گذشته چه شده که الان به این فکر افتاده ایم. ٣٣ سال پیش چقدر سرمایه در تهران متمرکز بود؟

حال که طی این سی سال اکثر مردم شهرهای کوچک روستائیان از بدی وضعیت شهر و روستاها و کم در آمدی به تهران کوچ کرده اند.

جالب است