شبروان مست ولای تو علی

جان عالم به فدای تو علی

 این به حق ترین حق به جای آورده شده در زمین را به همه دوستان تبریک عرض می نمایم.