از این به بعد میخوام شما رو با برخی پیش نشانگرهای زمین لرزه آشنا کنم.

پیشن نشانگرها عواملی هستند که قبل از رخداد زمین لرزه دچار یک سری تغییرات شده که توسط مطالعه اون تغییرات ما می تونیم برای پیش بینی زمین لرزه اقدام کنیم.

یکی از این پیش نشانگرهای مهم که در چین- روسیه و ژاپن استفاده زیادی از اون برای پیش بینی زمین لرزه می شه. تغییرات مواد رادیو اکتیو موجود در آبهای زیر زمینی از جمله مهمترین اونها تغییرات گاز رادونه.

از آنجا که گاز رادون از تجزیه رادیواکتیو مقادیر ناچیز اورانیم موجود در اغلب سنگ ها حاصل می شود، هنگامی که شکافها باز شده و آب به داخل آنها نفوذ می کند، انتقال این گاز به آب در حال گردش در سنگ افزایش می یابد. به عنوان مثالی  از این موارد می توان به افزایش ده برابری غلظت گاز رادون در فاصله 30 کیلومتری از رومرکز زمین لرزه کوبه(سال ۱۹۹۵ در ژاپن)، 9 روز پیش از زمین لرزه اشاره کرد. (هرمزي، 1384).

                                          روانگرایی حاصل از رخدادزمین لرزه چوتسو

              

منبع

زمین لرزه ها- ترجمه کتاب پروفسور بولت- مترجم: احمد هرمزی- انتشارات نشر دانشگاهی - سال چاپ ۱۳۸۴