: (انرژی کل آزاد شده حین یک زمین لرزه اغلب از رابطه (گوتنبرگ-ریشتر۱۹۵۶  

             LogE=۱۱.۸+۱.۵ Ms     

تعيين مي گردد       كه در اين رابطه Eبر حسب ارگ(يك ارگ معادل ۸- ۱۰*۷.۵ فوت- پوند)  و Ms بزرگي امواج سطحي زمين لرزه مي باشد. از اين رابطه چنين برداشت مي شود كه افزايش بزرگي به اندازه يك واحد مطابق با۱۰۱.۵ يا ۳۲ برابر افزايش در انرژي زمين لرزه است.  بنابراين يك زمين لرزه با بزرگي 5 تنها انرژي به ميزان ۰.۰۰۱ زلزله اي با بزرگي ۷ ايجاد مي كند. اين مورد نشان دهنده كم اثر بودن زلزله هاي كوچك در آزاد سازي انرژي كرنشي ذخيره شده است.

اغلب تصور و درك عظمت مقدار انرژي آزاد شده در يك زمين لرزه با آنكه يك ارگ واحد كوچكي است  بسيار مشكل مي باشد، اما به عنوان مثال انرژي آزاد شده ناشي از يك بمب اتمي مشابه آنچه كه در فاجعه هيروشيما استفاده شد ( معادل ۲۰۰۰۰ تن TNT) معادل با يك زمين لرزه با بزرگي ۶  است. بر اين اساس زمين لرزه ۱۹۶۰ شيلي (با بزرگی ۹.۵‌در مقیاس بزرگی گشتاوری) انرژي معادل ۱۷۸۰۰۰ برابر چنين بمب اتمي آزاد نمود.

عکس  زیر مربوط به زمین لرزه ۱۹۹۹ در تایوان است که قطع اتصالات یک پل روی رودخانه را نشان می دهد.