زمين لرزه ۲۳ فوريه ۹۸۵ ميلادي(۳۴۶ هجري قمري) گستره ميان ري- طالقان:

اين زمين لرزه ويرانگر  از سرچشمه هاي جاجرود تا طالقان رود در شمال باختري كرج همراه قسمت بزرگي از شهر ري، ۱۵۰ شهر و روستاي شميران، لشكرك، واريان و طالقان را ويران كرد و هزاران نفر كشته برجاي گذاشت. زمين لغزش و سنگ لغزش هاي حاصل از اين زمين لرزه در كوه هاي شمال تهران، رودخانه را مسدود كرد و در گستره شمال تهران زمين شكاف برداشت. بعد از اين زمين لرزه در طالقان تنها ۳۰ نفر زنده ماندند. اين زمين لرزه تا فاصله ۴۰۰ كيلومتري به خوبي احساس شد و پس لرزه هاي آن تا ماه ها پس از رخداد زمين لرزه اصلي ادامه داشت. بزرگي اين زمين لرزه در حدود ۷.۷ در مقياس امواج سطحي و بيشترين شدت آن برابر با عدد ۱۰ در مقياس مركالي برآورد گرديده و خرابي هاي حاصل از آن از شمال تا ديلمان و از جنوب تا قم و كاشان ادامه داشته است.

منبع: کتاب لرزه خیزی ایران - مولفین: پورکرمانی و آرین -  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی - صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸