عمليات ژئوالكتريك:

اين عمليات از جمله عمليات هاي صحرايي ژئوفيزيكي است كه بر اساس انتقال جريان الكتريكي به داخل زمين و اختلاف پتانسيل ايجاد شده بين دو نقطه براي بدست آوردن مقاومت ويژه عمق هاي مختلف زمين طراحي شده است. اين عمليات بر اساس استانداردي كه مربوط به مقاومت  جنس هاي مختلف خاك و سنگ و همچنين دانسته هاي كه در مورد مقاومت الكتريكي موادي مثل آب، فلزات،‌ حفرات و ... ارائه شده است به اكتشاف زير زميني مي پردازد حداكثر عمق شناسايي در اين روش 500 متر مي باشد كه البته در 250 متر سطحي دقت بالاتري را نشان مي دهد. بسته به كاربردهاي متفاوت روش هاي مختلفي از عمليات ژئوالكتريك انجام مي شود. اين عمليات در سراسر دنيا و حتي در ايران توسط افراد متخصص انجام مي شود و نتايج قابل قبولي را در مورد اهداف زير ارائه مي دهد.

از جمله كاربردهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:

۱- اكتشاف سفره هاي آب زير زميني جهت احداث چاه آب براي زمين هاي كشاورزي،‌ كارخانه ها، كارگاه ها و شهرك هاي صنعتي

۲- اكتشاف منابع مختلف معدني به خصوص منابع فلزي و منابع غير فلزي مثل سنگ نمك،‌ رس، باريت و....

۳- كاربرد در اكتشافات باستان شناسي

۴- شناسايي مسير آب هاي زير زميني

۵- كاربرد در شناسايي ساختارهاي زمين شناسي مثل گسل ها(امتداد و شيب)، چين خوردگي ها، ناپيوستگي ها و... جهت احداث سازه هاي بزرگ از قبيل تونل ها،‌ سد ها، جاده ها و ...

۶- مطالعه مسير هاي گذر آب و شناسايي سستي و سختي ديواره ها و كف در تونل و مترو

۷- عملياتي مناسب قبل از حفاري هاي ژئوتكنيك براي شناسايي كلي و جزئي منطقه و ساختگاه مورد مطالعه و موثر براي كاهش متراژ حفاري پيش بيني شده و در نهايت كاهش هزينه پروژه

۸- تعيين ميزان خورندگي محل انتقال لوله هاي گاز و نفت در زير زمين

۹- تعيين ميزان مقاومت الكتريكي زمين احداث پست هاي برق

۱۰- تعيين محل قنات هاي قديمي

۱۱- تعيين شوري، شيريني و نوع املاح موجود در آب

۱۲- تعيين سطح لغزش در مناطق داراي پتانسيل زمين لغزش

۱۳- تعيين ميزان تخلخل سنگ زير سطحي و ميزان نشست

۱۴- تعيين محل غارهاي كارستي و حفرات موجود در زير زمين

۱۵- ارائه شكل هندسي آبخوان

۱۶- شناسايي مناطق سست و سخت زير سطح زمين جهت تعيين ساختگاه سازه ها

۱۷- شناسايي مناطق آلوده مثلا آلودگي هاي نفتي و گازي زير زميني در اثر تركيدن لوله هاي گاز و نفت و شناسايي محل تركيدن لوله ها جهت ترميم.

۱۸- تعيين محل مناسب جهت احداث پل و  كارگذاشتن پايه ها

۱۹- تعيين سستي ساختگاه سازه ها و شناسايي ضعيفترين قسمت بستر سازه ها براي تمركز عمليات ژئوتكنيك در آن قسمت و كاهش عمليات ژئوتكنيك در قسمت هاي ديگر ساختگاه

۲۰-  شناسايي شكاف ها و محل هاي گذر آب ايجاد شده در بدنه سدهاي خاكي و بتني

۲۱- شناسايي مناطق سست و سخت مسير تونل هاي پيش بيني شده جهت عبور جاده از مناطق سنگي در حين حفاري با دستگاه TBM‌ و دستگاه هاي مشابه براي كاهش هزينه حفاري و بالا بردن سرعت آن

در ضمن  هریک از دوستان و شرکت های مراجعه کننده به این وبلاگ که در این زمینه (در کاربردهایی كه در بالا ذکر شد) كارهايي را مدنظر دارند خواهشمند است با اینجانب تماس بگیرند. مطمئنا كساني كه در زمينه معرفي كار نقش داشته اند در دريافت حق انجام كار سهيم خواهند بود.

پذیرای نمایندگی شما درتهران و شهرستان های سراسر ایران هستم.

با من تماس بگیرید.

 

شکل ۱: نمونه ای از دستگاه ژئوالکتریک

 

                    

 

شکل ۲: نمونه ای از نتایج تفسیر داده های ژئوالکتریک در کارهای باستان شناسی