زمين لرزه ۲۶ آوريل ۱۷۲۱ ميلادي در منطقه شبلي(جنوب خاوري تبريز):

بامداد روز يكشنبه ۲۸ جمادي الثاني سال ۱۱۳۳ هجري قمري زمين لرزه سهمگيني موجب كشته شدن ۴۰۰۰۰ نفر در شهر تبريز شد. سه چهارم خانه هاي شهر ويران و به بقيه خانه ها خسارت زيادي وارد شد. اطلاعات زيادي در مورد گسترش ويراني هاي اين زمين لرزه در دسترس نيست ولي نشانه هاي موجود حاكي از آن است كه ويراني ها به سمت جنوب خاوري تبريز تا شبلي ادامه داشته است. اين زمين لرزه با گسلش سطحي به درازاي ۵۰ كيلومتر همراه بوده و بزرگي  آن ۷.۷ در مقياس بزرگي امواج سطحي و شدت آن ۱۰ در مقياس شدت مركالي تخمين زده شده است(آمبرسيز و ملويل، ۱۹۸۲).

زمين لرزه ۳۰ ژوئيه ۱۶۷۳ ميلادي مشهد:

زمين لرزه قدرتمندي با بزرگي ۶.۶ در مقياس امواج سطحي و شدت بيشتر از ۸ در مقياس مركالي در اين تاريخ سبب ويراني دو سوم شهر مشهد، فروريختن گنبدهاي امام رضا و مسجد گوهرشاد و كشته شدن چهار هزار نفر شد. بنا به نوشته منابع مختلف نيمي از شهر نيشابور نيز به شدت آسيب ديد و حدود ۱۶۰۰ نفر در اين شهر كشته برجاي گذاشت. برخي احتمال مي دهند خرابي اين دوشهر حاصل دو فعاليت لرزه اي در يك روز بوده است(بربريان، ۱۹۸۱)

عكسهاي هفته:

زمين لرزه اندونزي۲۰۰۴ :

زمين لرزه اندونزي ۲۰۰۶