همانطور كه در يادداشت هاي قبلي براتون نوشتم يك سري عواملي هستند كه قبل از رخداد زمين لرزه تغييراتي درآنها ايجاد مي شود و با كنترل اين تغييرات دانشمندان مي توانند جهت پيش بيني زمين لرزه هاي بزرگ اقدام كنند اين عوامل پيش نشانگرهاي زمين لرزه ناميده مي شوند. يكي از پيش نشانگرهاي مهم زمين لرزه هاي بزرگ تغييرات مقاومت الكتريكي زمين قبل از رخداد زمين لرزه در محل كانون زمين لرزه و مناطق اطراف آن مي باشد.

سنگ هاي جامد قابليت هدايت الکتريکي خيلي ضعيفي دارند. در نتيجه مقاومت الکتريکي (که با اهم اندازه گرفته مي شود)در اين سنگ ها خيلي بالاست. اگر به هر دليلي سنگها ترک بردارند و يا تحت تاثير تغيير شکل هاي بيش از اندازه بشکنند آب به داخل شکاف ها نفوذ کرده و از آنجا که عامل آب در سنگ ها هدايت الکتريکي سنگ را افزايش مي دهد لذا با کاهش مقاومت الکتريکي آن ها همراه خواهد بود، كه اين مورد مي تواند در نزديك شدن زمان زمين لرزه به عنوان يك عامل كمك دهنده براي انجام تحقيقات علمي به كار گرفته شود.  مهمترین معایب استفاده از روشهای ژئوالکتریک برای پیش بینی زمین لرزه ، هزینه بالا و عمق کم نفوذ آن است.