شكستن پايه پل به دليل اتصالات نامناسب

تخريب پايه پل به دليل سستی در محل اتصال به پي

گذر شاخه اي از گسل اصلي از منطقه ساحلي و تخريب معبر