نمی دونم

شایداحساس عذاب وجدان می کنم

خیلی ساله روی زلزله تحقیق می کنم

آیا از دست ما کاری برنمی یاد

شاید می اومد!

شاید او ن روستایی اهری یا ورزقانی دوست داشت امشب رو هم پیش بچه اش می خوابید ولی دیگه نمی تونی چون اون رفته اون بالابالا ها