اندازه گيري دقيق حرکت زمين  در طول گسل ما را قادر به محاسبه حرکت آن مي کند. بنابراين با شناسايي نبودهاي لرزه اي و ارتباط آنها با ميزان حرکت درجاي گسل قفل شده مي توانيم به پيش بيني بلند دوره اي (از 10 تا 100 سال ) در مورد حركت گسل برسيم. (پوركرماني و آرين، 1376)

مهمترين كاربرد پيش بيني بلند دوره زمين لرزه در ايمن سازي سازه هاي مهندسي و برنامه ريزي براي كاهش خطرات زمين لرزه است(هرمزي، ۱۳۸۴).

اساس پيش بيني بلند دوره زمين لرزه تعيين ساختار گسل هاي فعال نظير قطعه بندي، محاسبه دوره بازگشت زمين لرزه هاي مرتبط و تعيين زمان آخرين رويدادمرتبط با آن است. تعيين مناطق لرزه اي  و شناسايي روند مهاجرت لرزه اي مثالهايي از پيش بيني بلند مدت زمين لرزه مي باشند.

نكته مهم اين است كه براي تحقيق علمي مناسب در مورد پيش نشانگرها در ابتدا نياز به پيش بيني بلند مدت است، اخيراً در مناطقي كه در آنها انتظار زمين لرزه مي رود، تحقيقات در مورد پيش بيني زمين لرزه بر اساس پيش بيني بلند مدت آغاز شده است كه از جمله اين مناطق، مي توان به ناحيه" توكاي" در نزديكي "شيزوكا" در ژاپن و منطقه  پاركفيلد دركاليفرنيا اشاره كرد(هرمزي،‌۱۳۸۴).

يك روش در پيش بيني بلند مدت زمين لرزه تهيه و استفاده از "نقشه هاي خطر زمين لرزه"  است.

اطلاعات لازم جهت تهيه "نقشه هاي خطر زمين لرزه"شامل موارد زير است:

- زمين شناسي نواحي شامل زمين لغزش ها، نشست زمين، تغييرات سطح آب و تغيير مقاومت سنگ ها

- مكان يابي گسل هاي جنبا و غيرجنبا

- نمونه اي از جنبش  گسلهاي جنبا و مداركي براي اثبات آن

- زمان رخداد زمين لرزه هاي قبلي در منطقه

- بدست آوردن مراكز سطحي زمين لرزه هاي قبلي

- تعيين بزرگي و شدت زمين لرزه هاي قبلي

- تطابق دادن زمين لرز ه ها با گسل هاي منطقه