سوابق، شغلي، علمي و تحقيقاتي

نام و نام خانوادگي: علي ساكت

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي

سوابق علمي(مقالات):

1- بررسي اسپيليت هاي ايران- دومين همايش دانشجويان زمين شناسي كشور- تبريز ،‌ارديبهشت 1380

2- تاثير تركيب شيميايي كاني هاي بر روي علامت محور نوري آنها،‌همايش بلور شناسي و كاني شناسي ، دانشگاه گيلان ، آذرماه 1380

3- بررسي آخرين اسپيليت هاي تشكيل شده در ايران و تاثير فرايندهاي تكتونيكي بر روي آن،‌سومين همايش دانشجويان زمين شناسي كشور، اصفهان، مرداد ماه 1382

4- تاثير عوامل زمين شناسي بر روي عمليات حفاري و تزريق در محور سد هاله- كوهدشت(لرستان)، همايش انجمن زمين شناسي كشور،‌اصفهان شهريور ماه 1382

5- تاثير عوامل زمين شناسي بر روي احداث پرده آب بند در محور سد هاله، كوهدشت(لرستان)،‌همايش انجمن زمين شناسي، دانشگاه صنعتي شاهرود،‌شهريور ماه 1383

6- تفسير داده هاي لرزه اي دشت اشتهارد جهت كاوش آب هاي زير زميني،‌همايش انجمن زمين شناسي، دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي)، شهريور ماه 1384

7- مقايسه دو زمين لرزه بم و زرند با تاكيد بر پس لرزه هاي آنها، همايش انجمن زمين شناسي ايران،‌دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي)، شهريور ماه 1384

8- تعيين لكه روشن در داده هاي لرزه اي، همايش انجمن زمين شناسي، دانشگاه تربيت مدرس،‌شهريور 1385

9- مطالعه لرزه خيزي استان هرمزگان جهت ارائه مدلي مناسب براي پيش بيني زمين لرزه هاي بزرگ در اين استان، پنجمين همايش بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله،‌تهران، ارديبهشت 1386

10- مطالعه پيش نشانگرهاي لرزه اي زلزله درود(لرستان- مارچ 2006) با استفاده از پارامترهاي RTL  ، پنجمين همايش بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله،‌تهران، ارديبهشت

11- مطالعه پس لرزه هاي زمين لرزه درود توسط سري زماني ارائه شده براي آن ، پنجمين همايش بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله،‌تهران، ارديبهشت

12- Invstigation of destructive and non-destructive aftershocks in important earthquakes,

The 10th IAEG Congress, Notthngham/>,United Kingdom/>/>, 6-10 September 2006.

13- New method in earthquake prediction with the use of changes in seismicity(Review)- Tectonophysics

14- earthquake prediction using seismic precursor in Iran/>, Fourth international conference on FRP composites in Civil Engineering (CICE2008), Zurich/>, Switzerland/>/>

15- پيش نشانگرهاي لرزه اي، مجله علمي شمس، مرداد و شهريور1385

16- پيش بيني زمين لرزه و پيش بيني پس لرزه هاي بزرگ، هشتمين همايش مهندسي زلزله، دانشگاه كاشان، اسفندماه 1385

17- بررسي پتانسيل ژئوتوريسم در جاده کن-امام زاده داوود (شمال غرب تهران)، اولين همايش ژئوتوريسم و ژئوپارك،1386 ‌ - جزيره قشم

18-جايگاه ، موانع و راهکارهای توسعه ژئوتوريسم در ايران، اولين همايش ژئوتوريسم و ژئوپارك،‌ 1386- جزيره قشم

19- جاذبه هاي ژئوتوريستي جزيره هرمز به عنوان بهشت زمين شناسي ايران، اولين همايش ژئوتوريسم و ژئوپارك،‌ 1386- جزيره قشم

سوابق عملي و تحقيقاتي:

1- نظارت بر عمليات حفاري سد هاله در كوهدشت لرستان،‌شركت ساختماني و تاسيساتي ساراه 1380و 1381

2- نظارت بر عمليات تزريق محور سد هاله در كوهدشت لرستان،‌شركت ساختماني و تاسيساتي ساراه 1380و 1381

3- تهيه لوگ معدن قرضه اصلي سد هاله در كوهدشت لرستان،‌شركت ساختماني و تاسيساتي ساراه 1380و1381

4- انجام مطالعات ژئوالكتريك در منطقه شهرضا از توابع استان اصفهان جهت اكتشاف آب زير زميني،‌مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 1383

5- انجام مطالعات ژئوالكتريك در منطقه افوس از توابع استان اصفهان جهت اكتشاف آب زير زميني ،‌مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 1383

6- انجام مطالعات ژئوالكتريك در منطقه فريدن از توابع استان اصفهان جهت اكتشاف آب زير زميني ،‌مركز تحقيقات ساختمان و مسكن1383

7- انجام و تفسيرمطالعات ژئوالكتريك در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان از توابع استان اصفهان جهت اكتشاف آب زير زميني ،‌مركز تحقيقات ساختمان و مسكن1383

8- انجام و تفسير مطالعات ژئوالكتريك در دشت اشتهارد از توابع استان تهران جهت اكتشاف آب زير زميني ، اداره آب منطقه اي اشتهارد 1384

1386

9- مطالعه و تفسير داده هاي گراني سنجي جهت پيش بيني زمين لرزه هاي بزرگ،‌پژوهشكده سوانح طبيعي كشور 1383- 1384

10- ابداع روشي جديد براي تفكيك نويزهاي داده هاي گراني سنجي از داده هاي اصلي به روش تجربي،‌پژوهشكده سوانح طبيعي كشور،‌1384

11- تفسير داده هاي دستگاهي  تغييرات ديناميكي شتاب جاذبه جهت پيش بيني زمين لرزه به روش تجربي، 1385 ، پژوهشكده سوانح طبيعي كشور.

12-  تفسير داده هاي دستگاهي  تغييرات استاتيكي شتاب جاذبه جهت پيش بيني زمين لرزه به روش تجربي، 1385 ، پژوهشكده سوانح طبيعي كشور.

13- انجام محاسبات متره درپروژه ساختمان سازي شهر جديد پرند،‌ شركت ساختماني و تاسيساتس ساراه، 1382 

14- انجام مطالعات ژئوالكتريك در منطقه نقده از توابع استان آذربايجان غربي ، جهت اكتشاف سفره آب زيرزميني،‌ 1386

15- انجام و تفسير عمليات ژئوالكتريك در منطقه لواسان جهت تعيين عمق سنگ بستر جهت احداث ساختمان و تعيين سطح آب زيرزميني، شركت ساختماني آبسا، شهريور

16- انجام و تفسير عمليات ژئوالكتريك براي اكتشاف سفره آب زيرزميني و آب معدني در منطقه آبسرد، از توابع استان تهران، آبان ماه 1386

17- انجام و تفسير عمليات ژئوالكتريك براي اكتشاف سفره آب زيرزميني و پيدا كردن قنات هاي قديمي در منطقه اشتهارد، از توابع استان تهران، آبان ماه 1386

ابداعات:

دارنده گواهينامه ثبت اختراع يك روش جهت پيش بيني زمين لرزه هاي بزرگ با عنوان:

"پيش بيني زمين لرزه با استفاده از داده هاي لرزه اي و ويژگي هاي زمين ساختي"

در سازمان ثبت استاد و املاك كشور،‌اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي

پروژه هاي انجام شده و در دست انجام :

1- تهيه نقشه گسل هاي ايران شامل گسل هاي فعال و غير فعال با بيش از 1400 گسل، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1382

2- تحليل خطر زمين لرزه براي شهرستان قم،‌ دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي)، 1382

3- تهيه بانك داده هاي گنبدهاي نمكي ايران،‌ پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1385

4- همكاري در تهيه بانك اطلاعات ژئوفيزيك و ژئوتكنيك،‌ پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور،‌1384. 1385

5- پهنه بندي خطر زمين لرزه شهرستان دماوند، پژوهشكده سوانح طبيعي كشور ، آغاز پروژه 1386

گزارش ها:

1- گنبدهاي نمكي ايران، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1385

2- كاربرد گنبدهاي نمكي و پراكندگي آنها در ايران، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور 1385

3- سنگ هاي رسوبي ايران، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1385

4- ژئوتكستايل و كاربرد آن، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1385

5- ژئوگريد و كاربرد آن، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1385

6- زمين شناسي كشورهاي پاكستان، تاجيكستان،‌ قزاقستان،‌بوليوي، پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور،‌1385

7- تهيه بيش از 100 گزارش پيش بيني زمين لرزه براي استان هاي مختلف كشور جهت ارائه و اعلام آن به بنياد مسكن انقلاب اسلامي،‌ دفتروزير مسكن و شهرسازي،  ستاد حوادث كل كشور و برخي از استان ها با بيش از 90 درصد درستي پيش بيني ها (براي اولين بار در دنيا)

مسوليت ها:

مسووليت هاي دانشجويي:

1- سردبير نشريه فرهنگي "فرياد جوان" دانشگاه لرستان 1378و 1379

2- مدير مسوول اولين نشريه زمين شناسي دانشگاه لرستان با عنوان "زمين ..."، 1380

3- دبير انجمن زمين شناسي دانشگاه لرستان طي سالهاي 1378 تا 1380

4- دبير كانون تحقيقات دانشجويي دانشگاه لرستان در سال 1380

مسووليت هاي شغلي:

1- كارشناس شركت ساختماني و تاسيساتي ساراه در پروژه ساخت سد هاله و پروژه ساختمان سازي شهر جديد پرند

2- كارشناس پژوهشكده سوانح طبيعي در سالهاي 1382 تا 1384

3- كارشناس پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور، 1382 تا 1384

4- مسوول بخش پيش بيني و هشدار زمين لرزه ،‌ پژوهشكده سوانح طبيعي كشور

گواهينامه ها:

1- سمينار آموزشي "آزمايش هاي برجا در شناسايي هاي ژئوتكنيكي،‌ تجربيات و چالش ها در ايران"،‌ اسفندماه 1384،‌دانشكده فني دانشگاه تهران – انجمن ژئوتكنيك ايران

2- كارگاه آموزشي " تكنولوژي هاي نوين بهسازي و مقاوم سازي ساختمان ها"‌ آبان ماه 1386

امتيازات :

1- نفر اول گروه زمين شناسي دانشگاه لرستان،‌1379

2- دانشجوي نمونه گروه زمين شناسي دانشگاه لرستان، 1379

3- دانشجوي نمونه گروه زمين شناسي دانشگاه لرستان، 1380

4- پژوهشگر اول دانشجويي دانشگاه لرستان، 1380

آشنايي با نرم افزارهاي:

عمومي:

Excel, Word, Powerpoint, Paint, Photoshop, Autocade

تخصصي:

IPI2 , Arc view, Surfer, Rock work, Matlab, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید